Gwybodaeth Covid-19

Rydym yn gyffrous i gael eich croesawu yn ôl trwy ein drysau ac rydym am i chi deimlo’n hyderus wrth ymweld â Venue Cymru. O 28 Mawrth 2022 ymlaen ni fydd unrhyw fesurau rheoli Covid cyfreithiol mewn lle.  Fodd bynnag er diogelwch ein staff a’n hymwelwyr, bydd Venue Cymru yn parhau i weithredu’r mesurau canlynol:

  • Hylif Diheintio Dwylo – mae unedau diheintio dwylo ar gael ymhob pwynt mynediad a ledled y ganolfan. Rydym yn eich annog i’w defnyddio wrth i chi fynd i mewn i’r adeilad, a lle bynnag fo’n bosib.
  • Talu digyswllt – Mae talu digyswllt ar gael ym mhob man talu.
  • Mwy o Lanhau – mae’r holl fannau blaen y tŷ a phwyntiau cyffwrdd yn cael eu glanhau a’u diheintio’n drylwyr. 
  • Awyru – Lle bo’n bosib, bydd ffenestri’n cael eu hagor i gylchredeg yr aer. Mae’n prif system awyru wedi ei rhaglennu i sicrhau fod y mewnlif yn 100% o awyr iach.  Gyda hyn mewn golwg, efallai y bydd y ganolfan ychydig yn oerach na’r arfer, felly rydym yn awgrymu eich bod yn dod â haen ychwanegol o ddillad rhag ofn.
  • Gorchuddion Wyneb –  Mae croeso i fynychwyr wisgo gorchudd wyneb os ydynt yn teimlo’n fwy cyfforddus yn gwneud hynny. Bydd ein staff yn dal i’w gwisgo er mwyn diogelu eu hunain.
  • Pàs Covid neu ganlyniad prawf Covid negyddol: NI fydd y rhain bellach yn ofynnol er mwyn cael mynediad i’r lleoliad. Fodd bynnag, byddem yn eich argymell  i wneud prawf llif unffordd cyn mynychu os yn bosibl, er mwyn ystyried y rheiny o’ch cwmpas.

I gloi, rydym eich angen chi – Rydym yn gofyn i chi am eich help wrth gadw ein staff a’n gilydd yn ddiogel. Cymerwch eich amser, cadwch eich pellter lle bo’n bosib, ac yn bwysicach fyth os oes gennych unrhyw un o symptomau Covid-19, mae’n bwysig iawn nad ydych yn mynychu’r digwyddiad / lleoliad.